TÌNH YÊU LÀ NGUỒN

Chúng ta được sinh ra từ Tình yêu để Yêu nhau.
~ Wald Wassermann, Love from Cosmos