Tình yêu là thượng đế của 'Tất cả'.

Tình yêu là Thiên Chúa của tất cả.
~ Wald Wassermann, Love from Cosmos