אַלץ איז ליבע.

און אַלץ איז, פֿאַר ליב איז.
~ Wald