ΥΠΑΡΞΗ = ΦΙΛΑΥΤΙΑ.

το Υπαρξη είναι το άθροισμα του φιλαυτία.
~ Wald