عشق حقیقت اول و تنها است.

نترسید؛ همه چیز همیشه خدا است یا نخواهد بود. عشق اولین و تنها حقیقت است. هرگز فراموش نکن. همه عشق است ، فقط عشق را احساس کن ، - همواره خداست ، همه را خدا بدان. فقط عشق را احساس کن یک برادری. همیشه یکی همیشه عشق.
~ Wald