Ma'anar Rayuwa Soyayya.

Gaskiya Daya ce
Rabawa Babu