تنوع به معنای تقسیم نیست.

حقیقت ساده است. هدف عشق است.