منشأ و هدف خود عشق است.

درگیری ها ناشی از فراموشی است. فراموشي اينكه "خود متنوع است و به تنهايي نيست". فراموشي كه "خود براي همنشيني متنوع است". فراموشي كه "خود براي عشق متنوع است". عشق بنابراین عشق به "همه آنچه که در اینجاست خود" است و "هدف از خود همیشه عشق است". در نتیجه. منشأ و هدف خود عشق است. عشق خیلی عشق. کاملا درسته. واقعاً ساده عشق من هستم من عشق هستم