မိမိကိုယ်ကို၏မူလရင်းမြစ်နှင့်ရည်ရွယ်ချက်မှာချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်သည်။

ပိပက္ခများသည်မေ့လျော့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ 'မိမိကိုယ်ကိုမတူကွဲပြားခြင်းသည်မိမိကိုယ်ကိုမတူကွဲပြား' ဟူ၍ မေ့လျော့ခြင်း။ 'ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပေါင်းဖော်ခြင်းအတွက်မတူကွဲပြားခြင်း' ကိုမေ့လျော့ခြင်း။ 'ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်မိမိကိုယ်ကိုကွဲပြားခြားနား' သည်ဟူသောမေ့လျော့ခြင်း။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဤတွင်ရှိအရာအားလုံးကိုချစ်ခြင်းသည်“ မိမိကိုယ်ကို” ဖြစ်ပြီး၊ နိဂုံးချုပ်အားဖြင့်။ မိမိကိုယ်ကို၏မူလရင်းမြစ်နှင့်ရည်ရွယ်ချက်မှာချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်သည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ အလွန်စစ်မှန်တဲ့။ တကယ်ရိုးရှင်း ငါချစ်တယ်။