هدف زندگی دوستی است.

همه درام ها بهانه ای است برای پوشاندن یک حقیقت ساده. تنها بودن خوب نیست. همه چیز در مورد دوستی است. دوستی ، همراهی ، عشق. همه درام ها یک توهم است. هدف زندگی دوستی است. عشق خیلی عشق ...
~ Wald Wassermann