معنای زندگی عشق است

چه می شود اگر آنطور که به نظر می رسد اختلاف نظر نداشته باشیم؟ اگر هدف از تنوع ، همراهی باشد ، چه می شود؟ اگر معنای زندگی عشق باشد چه؟