Eka prema sagara

Purastat abraham brahman. Purastat brahman ayam. Ayam eka prem. Eka prema sagara. Prema sagara ayam.