هیڅ دښمن نه دی مګر جاهل.

د تنوع هدف ملګرتیا ده. هغه څه چې د ملګرتیا غوښتونکي وي ځان دی.