जीवनाचा अर्थ प्रेम आहे.

पूर्णतया अथवा एकत्वमध्ये विभिन्नता किंवा विभेद असू शकतात, पण त्या विभिन्नतेला वास्तविक विभाजन किंवा भेद दर्शवणार नाही, तर ती एका आधारी एकत्वाचा भिन्नपण किंवा विविधतेचा एक प्रकार असते. इतर शब्दात, विभाजित जगाची सत्ता नाही. जीवनाचा अर्थ प्रेम आहे.
~ Wald Wassermann