عشق همه را در بر می‌گیرد

"در مذهب عشق، کافر و مؤمن نیست
در پیش عشق، هر کسی سر نشیند"
~ فرید الدین ابوحامد بن ابراهیم