بی‌تقسیم و با تنوع برای عشق خودمانی

هر زمان تنها یک آگاهی جهانی وجود دارد، تنها یک خود وجود دارد. به همین دلیل تقسیم و برخیزیدن وجود ندارد و همه تنوع فقط به خواست خود، طراحی و درک خود مربوط است، تا خود بتواند همراهی، دوستی و عشق را تجربه کند. حالا. پس چه چیزی برای بحث وجود دارد؟ چه چیزی برای جنگیدن وجود دارد؟ تمام تضادات از نادانی به وجود می‌آیند. نادانی از این که کی هستیم و چرا هستیم. نادانی از آن که همه اینها خودمان هستیم و هدف اصلی خودمان عشق است.