هدف زندگی عشق است.

عشقم، خیلی نگران سن خودت نباش،
سن چیزی جز حرکت نیست،
بدون حرکت زندگی وجود ندارد،
بدون حرکت نمی‌توانیم عشق کنیم.
~ Wald Wassermann