معنای زندگی عشق است.

مشکلات را نمی‌توان حل کرد اگر همه چیز را به صورت جداگانه در نظر بگیریم، اما با درک این که علت جدایی، عشق است که ما را متنوع می‌سازد، می‌توان مشکلات را حل کرد.
~ Wald Wassermann