Ο Υπαρξη είναι φιλαυτία.

Ο Υπαρξη 'είναι' φιλαυτία.
~ Wald